دوره و شماره: دوره 1390، شماره 259، مهر 1390 
4. من و پریسا

فهیمه احمدی


11. اشک برگ

رفیع افتخار


24. یک داستان تقدیمی

محسنی عباس قدیر