دوره و شماره: دوره 1390، شماره 257، مرداد 1390 
3. مثل کف دست

علی باباجانی


6. دوستی

نژاد محسن اصغری


9. کشمیر

عصمت شهبازی


18. چشمه‌ای در کویر

سید علی اکبر رضوی


20. یک حرف و دوحرف

ابراهیم زارعی


22. بندانگشتی

فریبا دیندار


23. جدول قرآنی

ابراهیم زارعی