دوره و شماره: دوره 1390، شماره 261، آذر 1390 
1. مناجات

جعفر ابراهیمی


2. فصل آرزو

رفیع افتخار


3. فرشته‌باران

مجید ملامحمدی


4. تشکّر فقیر

حورا احتشامی


13. گدا به گدا

محسنی عباس قدیر


20. یک اتفاق ساده

حسین مرادنژاد


22. سرگرمی

عصمت شهبازی


25. همسایه‌های بد

فر علیرضا شفیعی