دوره و شماره: دوره 1390، شماره 263، بهمن 1390 
9. جک برلوتسکی

فر علیرضا شفیعی