دوره و شماره: دوره 22، شماره 263، بهمن 1390 
جک برلوتسکی

فر علیرضا شفیعی