دوره و شماره: دوره 1390، شماره 260، آبان 1390 
5. زره

حورا احتشامی