دوره و شماره: دوره 22، شماره 264، اسفند 1390 
نماز عشق

مرجان رستمیان