دوره و شماره: دوره 1390، شماره 256، تیر 1390 
1. رمز لحظه

مهدی مرادی


11. تاتارستان

عصمت شهبازی


22. ورزشی/تنیس

سید مهدی حسینی


24. نصیحت مُهم مُلا

وهاب محمود پور


25. فریب

رفیع افتخار


26. یک نفر گمشده است

محسنی عباس قدیر


27. جدول

ابراهیم زارعی