دوره و شماره: دوره 22، شماره 258، شهریور 1390 
لبخند

مریم اسلامی


بزرگی

مهدی احمدپور


جدول

ابراهیم زارعی


علمی

اکبر روحی