دوره و شماره: دوره 1390، شماره 258، شهریور 1390 
1. لبخند

مریم اسلامی


5. بزرگی

مهدی احمدپور


11. ابرهای تیره

حورا احتشامی


13. جدول

ابراهیم زارعی


18. علمی

اکبر روحی