دوره و شماره: دوره 1392، شماره 281، مرداد 1392 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


7. بافتن رؤیاها

محسنی عباس قدیر


22. آسمانه/ ناگهان رسید!

فراهانی زهرا داودآبادی


23. آسمانه/ خاطره/ کجا رفته بودی؟

فراهانی امیرحسین نکیچه


36. اتاق مشاور

مهدیس حسینی


38. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی


39. جدول فارسی

ابراهیم زارعی


47. جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی