دوره و شماره: دوره 1392، شماره 279، خرداد 1392 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


8. اتاق مشاور

مهدیس حسینی


22. آسمانه / دوست

زهرا سادات مهاجرانی


23. آسمانه / قفس آرزوها

موحد زهراسادات موسوی


32. داستان / شاگرد

سید ناصر هاشمی


35. جدول

بیدگلی حسین کریمشاهی