دوره و شماره: دوره 1392، شماره 282، شهریور 1392 
2. صفحه‌ی خدا

سیدناصر هاشمی


30. اتاق مشاور

مهدیس حسینی


34. جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


38. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی