دوره و شماره: دوره 1392، شماره 284، آبان 1392 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


11. از دفتر خاطرات یک معلم

بیدگلی حسین کریمشاهی


14. شعر

مجید ملامحمدی


25. اتاق مشاور

مهدیس حسینی


31. جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


32. داستانک

لعیا اعتمادی


33. چراغ

. م اشتهاردی


34. تابلو اعلانات

سید ناصر هاشمی


35. سرگرمی

خراسانی منصوره عرب