دوره و شماره: دوره 1392، شماره 277، فروردین 1392 
2. صفحه خدا

سیدناصر هاشمی


7. کتاب ماه

علی باباجانی


9. نوروز، پیوند آسمانی

بیدگلی حسین کریمشاهی


15. مصائب عمو بودن

خلیلی فریدون عموزاده


16. خدا و طنز

مرتضی دانشمند


27. تام و جری

بیژن شهرامی


28. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی