دوره و شماره: دوره 1392، شماره 287، بهمن 1392 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


28. تابلو اعلانات

سید ناصر هاشمی


31. جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


33. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی


34. اتاق مشاور

مهدیس حسینی