دوره و شماره: دوره 1392، شماره 283، مهر 1392 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


15. سرگرمی

خراسانی منصوره عرب


21. داستان/ فرزندان ایران

اسکویی لیلا ترکپور


31. اتاق مشاور

مهدیس حسینی


34. چهارده برگ

بیژن شهرامی


36. جدول فارسی

ابراهیم زارعی


37. جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


39. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی


40. داستان/ کانال

زاده سیدرضا تولایی