دوره و شماره: دوره 24، شماره 283، مهر 1392 
صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


سرگرمی

خراسانی منصوره عرب


جدول فارسی

ابراهیم زارعی


جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


داستان/ کانال

زاده سیدرضا تولایی