دوره و شماره: دوره 24، شماره 286، دی 1392 
صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


کتاب دی

اکرم باریکلو


شعر

الله داود لطف


شعر/ عاشقانه

سید سعید هاشمی


داستان/ پرستار بچه

محبوبه سادات حسینی