دوره و شماره: دوره 1392، شماره 286، دی 1392 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


4. کتاب دی

اکرم باریکلو


6. شعر

الله داود لطف


7. شعر/ عاشقانه

سید سعید هاشمی


19. نثر ادبی/ به وسعت دریا

محبوبه سادات حسینی


20. داستان/ آلبوم خالی

نیا ریحانه احمدی


24. داستان/ پرستار بچه

محبوبه سادات حسینی


27. اتاق مشاور

مهدیس حسینی


33. چهارده برگ

بیژن شهرامی


34. جدول/ جدول پروانه‌ای

خراسانی منصوره عرب


37. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی