دوره و شماره: دوره 1392، شماره 280، تیر 1392 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


16. داستانک

فریبرز «آشنا» لرستانی


18. علمی/ «خط بریل» چگونه به‌وجود آمد؟

رستم فاطمه مشهدی؛ رستم فاطمه مشهدی


23. داستان/ ماجراهای من

سیده محبوبه حسینی


31. اتاق مشاور

مهدیس حسینی


35. جدول فارسی

ابراهیم زارعی


36. جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


40. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی