دوره و شماره: دوره 24، شماره 278، اردیبهشت 1392 
صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


باباپشمکی

محمدرضا یوسفی


جدول فارسی

ابراهیم زارعی


جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی