دوره و شماره: دوره 21، شماره 243، خرداد 1389 

شعر

درخت پیر

وهاب محمود پور


شهیدِ دانش‌مند

سید علی اکبر رضوی


برادر تندگویان

زاده رامین باباگل


عمارت ایل گلی

سید علی اکبر رضوی


گوناگون

سید مهدی حسینی


بمیر و بدم

آملی سید ‌محسن موسوی


شنا

سید مهدی حسینی


جدول

ابراهیم زارعی


خبر ماه

سید مهدی حسینی


باکو

سید مهدی حسینی