دوره و شماره: دوره 1389، شماره 243، خرداد 1389 
1. درخت پیر

وهاب محمود پور


5. چشمه چشمه نور

محمدحسین فکور


9. شهیدِ دانش‌مند

سید علی اکبر رضوی


11. سنگر به سنگر

اکرم باریکلو


13. کوتاه و خواندنی

نازنین مهرپناه


22. برادر تندگویان

زاده رامین باباگل


26. عمارت ایل گلی

سید علی اکبر رضوی


27. گوناگون

سید مهدی حسینی


28. جواهر سبز

آرزو رمضانی


30. بمیر و بدم

آملی سید ‌محسن موسوی


31. شنا

سید مهدی حسینی


33. جدول

ابراهیم زارعی


34. خبر ماه

سید مهدی حسینی


35. باکو

سید مهدی حسینی