دوره و شماره: دوره 1389، شماره 242، اردیبهشت 1389 
1. صدای سکوت

محمدحسن حسینی


3. استاد شهید مطهری

دوستدار ساناز احمدی


4. پیشگامان

مرتضی دانشمند


5. جوانه

مرتضی دانشمند


7. یک حرف و دو حرف

رستم فاطمه مشهدی


9. سنگر به سنگر

اکرم باریکلو


18. مرغ سحر ناله سر کن

سید علی اکبر رضوی


20. دیگ و دیگچه

آملی سید ‌محسن موسوی


22. ماجرای ذرت

آرزو رمضانی


24. سیب کال

سید ناصر هاشمی


28. معرفی کتاب

سید مهدی حسینی


29. فوتسال

سید مهدی حسینی


30. خبر ماه

سید مهدی حسینی


31. جدول

ابراهیم زارعی


32. بلخ

سید مهدی حسینی