دوره و شماره: دوره 1389، شماره 241، فروردین 1389 
1. صدای سکوت

محمدحسن حسینی


3. چشمه و دریا

دوستدار ساناز احمدی


4. رؤیا پرداز

محدثه رضایی


6. چشمه چشمه نور

محمدحسین فکور


8. صفا اصفهانی

وهاب محمود پور


9. آینه در آینه

مرتضی دانشمند


11. گوناگون

سید مهدی حسینی


12. اختر چرخ ادب

سید علی اکبر رضوی


14. مناجات

اکرم باریکلو


16. بیستِ خدا

محدثه رضایی


17. فریب شیطان

مجید ملامحمدی


18. عمارت هزار هنر

سید علی اکبر رضوی


19. چاقوی ترسو

زاده زهره نجف


23. هدیه‌ی گرگ

شادی جمشیدی


25. هر چه کنی به خود کنی!

آملی سید ‌محسن موسوی


27. بدمینتون

سید مهدی حسینی


28. معرفی کتاب

سید مهدی حسینی


30. خبر ماه

سید مهدی حسینی


32. بخارا

سید مهدی حسینی