دوره و شماره: دوره 1389، شماره 249، آذر 1389 
3. چشمه و دریا

دوستدار ساناز احمدی


4. چشمه چشمه نور

محمدحسین فکور


10. سنگر به سنگر

اکرم باریکلو


11. گفت‌وگو

ناهید رحیمی


12. نورون

حسن عبدی


13. افسردگی (2)

بهزاد سلمانی


14. کلسیم

عصمت شهبازی


15. تنبل‌های واقعی

وهاب محمود پور


16. گوناگون

سید مهدی حسینی


21. معرفی ورزش

سید مهدی حسینی


23. داستان یک بنا

سید علی اکبر رضوی


25. خبر ماه

سید مهدی حسینی


27. ابراهیم زارعی

ابراهیم زارعی


28. قند پارسی

سید مهدی حسینی