دوره و شماره: دوره 1389، شماره 252، اسفند 1389 
2. کمی توقف کن!

علی باباجانی


8. مفاخر/استاد جاوید

سید علی اکبر رضوی


9. سنگر به سنگر

اکرم باریکلو


12. آواز بی‌موقع

وهاب محمود پور


13. باد نوروزی

سید مهدی حسینی


14. آبی و صورتی

مظفر سالاری


20. اسکی روی برف

سید مهدی حسینی


21. خبر ماه

سید مهدی حسینی