دوره و شماره: دوره 1389، شماره 247، مهر 1389 
3. حضرت معصومه(س)

دوستدار ساناز احمدی


4. چشمه چشمه نور

محمدحسین فکور


5. رسیدن

محدثه رضایی


11. سنگر به سنگر

اکرم باریکلو


12. روزی روزگاری

مجید ملامحمدی


16. کوچه عکس

حمید عابدی


17. شهریار

سید علی اکبر رضوی


19. علمی

سید حسن حسینی


24. ورزشی

سید مهدی حسینی


27. گوناگون

سید مهدی حسینی


28. جدول

ابراهیم زارعی


29. خبرماه

سید مهدی حسینی