دوره و شماره: دوره 1389، شماره 250، دی 1389 
3. چشمه و دریا

دوستدار ساناز احمدی


5. مفاخر

سید علی اکبر رضوی


11. سنگر به سنگر

اکرم باریکلو


15. آدمک چوبی

مصطفی بیان


17. افسردگی(3)

بهزاد سلمانی


18. قضاوت نادرست

وهاب محمود پور


19. گوناگون

سید مهدی حسینی


21. داستان یک بنا

سید علی اکبر رضوی


23. بیسبال

سید مهدی حسینی


24. قایقران

رفیع افتخار


25. فیل هنرمند

آرزو رمضانی


27. خبر ماه

سید مهدی حسینی


28. جدول

ابراهیم زارعی