دوره و شماره: دوره 1389، شماره 245، مرداد 1389 
4. چشمه و دریا

دوستدار ساناز احمدی


21. گوناگون

سید مهدی حسینی


24. مسافر

فاطمه بختیاری


25. نردبام آسمان

سید علی اکبر رضوی


28. مهاجران

مصطفی بیان


29. فوتبال

سید مهدی حسینی


30. معرفی کتاب

سید مهدی حسینی


31. خبر ماه

سید مهدی حسینی


33. قند پارسی

سید مهدی حسینی