نویسنده

 

ساعت خورشیدی

مترجم: عصمت شهبازی

وسایل مورد نیاز:

1-  کائوچو (از تخته‌ی چوب یا مقوا نیز می‌توان استفاده کرد).

2- تیغ موکت‌بری.

3- خودکار یا ماژیک.

 

1- روی کائوچو، دو شکلی را که در تصویر می‌بینید، می‌بریم. اندازه‌ی زوایای مثلث باید همان اندازه‌ای باشد که در تصویر می‌بینید.

2- شماره‌های ساعت را روی قسمت نیم‌دایره با ماژیک مشخص می‌کنیم. همانند تصویر، ساعت 12 باید در وسط نیم‌دایره قرار گیرد.

3- روی مثلث خط‌چین xy   را می‌کشیم و چهار گوشه‌ای را که در زاویه‌ی y   می‌بینید روی شکل مشخص کنید.

4- مثلث را در وسط نیم‌دایره قرار می‌دهیم (همانند تصویر).

5- ساعت خورشیدی را در تصویر از جلو مشاهده می‌کنید.

6- تصویر کامل شده‌ی ساعت خورشیدی را از بالا مشاهده می‌کنید.

7- اگر شما ساعت خورشیدی را زیر نور خورشید به سمت شمال قرار دهید، سایه‌ی مثلث روی نیم‌دایره می‌افتد. انتها یا خط سایه، نشان‌دهنده‌ی ساعت یا زمان است (در تصویر ساعت 2 بعد از ظهر را نشان می‌دهد).﷼

CAPTCHA Image