نویسنده

اریگامی بوقلمون

مترجم: عصمت شهبازی

1- از روی خط‌چین‌ها تا می‌کنیم و سپس باز می‌کنیم (خط تا می‌اندازیم).

2- گوشه‌ی پایین را از روی خط‌چین در جهت فلش و به رو تا می‌کنیم.

3- قسمت تا شده را باز می‌کنیم.

4- گوشه‌ی پایین را از روی خط‌چین تا می‌کنیم؛ طوری که گوشه‌ی پایین روی نقطه‌ی وسط قرار گیرد. قسمت تا شده را باز می‌کنیم.

5- گوشه‌ی پایین را در جهت فلش از روی خط‌چین تا می‌کنیم.

6-

‌7- تای گوشه‌ی پایین را در جهت فلش باز می‌کنیم.

8-

9-

10- قسمت تا شده را در جهت فلش باز می‌کنیم.

11- از روی خط‌چین تا کرده و باز می‌کنیم (خط تا می‌اندازیم).

12- تای گوشه‌ی بالا را باز می‌کنیم.

13-

14- از روی خط‌چین به رو تا می‌کنیم و باز می‌کنیم (خط تا می‌اندازیم).

15- گوشه‌ی تا شده را باز می‌کنیم.

16- شکل را از وسط و از روی خط‌چین‌ها به رو تا می‌کنیم.

17- از روی خط‌چین به رو تا می‌کنیم، سپس از روی نقطه خط به زیر تا می‌کنیم.

18- از روی خط‌چین به رو تا می‌کنیم و سپس از روی نقطه خط به زیر تا می‌کنیم.

19- گوشه‌ی پایین را از روی خط‌چین در جهت فلش تا می‌کنیم.

20- از روی نقطه خط‌ها به زیر تا می‌کنیم و سپس دو گوشه‌ی پایین از لایه‌ی رویی را از روی خط‌‌چین‌ها به سمت بالا تا می‌کنیم.

21- گوشه‌ی سمت راست را در جهت فلش باز می‌کنیم.

22- گوشه‌ی سمت راست را از روی خط‌چین به زیر تا می‌کنیم.

23- از روی نقطه خط به زیر و از روی خط‌چین به رو تا می‌کنیم (تای فشرده).

24- مرحله‌ی 21 تا 23 را برای سمت چپ تکرار می‌کنیم.

25- از روی خط‌چین به رو تا می‌کنیم.

26- 1-لایه‌ی رویی را از گوشه‌ی بالا از روی خط‌چین به سمت پایین تا می‌کنیم.

2- دو گوشه‌ی پایین را از روی خط‌چین به رو تا می‌کنیم و از روی نقطه خط‌ها به زیر تا می‌کنیم.

3- شکل را 180 درجه می‌چرخانیم.

27- از روی نقطه خط‌ها به زیر تا می‌کنیم و از روی خط‌چین به رو تا می‌کنیم.

28- دو گوشه‌ی سمت راست و چپ را از روی خط‌چین‌ها به رو تا می‌کنیم.

29-

30- پاهای پرنده از روی خط‌چین در جهت فلش تا می‌شود. این کار را برای پای دیگر پرنده تکرار می‌کنیم.

31- از روی نقطه خط‌ها به زیر تا می‌کنیم. گردن پرنده به سمت بالا تا می‌شود.

32- گردن پرنده از روی نقطه خط‌ها به زیر تا می‌شود. بدن پرنده از روی نقطه خط‌ها به زیر و از روی خط‌چین به رو تا می‌شود. دم پرنده در جهت فلش پایین کشیده می‌شود.

33- از روی نقطه خط‌ها به زیر تا می‌شود و از روی خط‌چین‌ها به رو تا می‌کنیم. دم پرنده در جهت فلش بالا می‌رود. لایه‌ی رویی در سر پرنده در جهت فلش به سمت پایین تا می‌شود.

34- دم پرنده از روی خط‌چین و در جهت فلش تا می‌شود. پای پرنده از روی نقطه خط به زیر و از روی خط‌چین به رو تا می‌شود. این کار را برای پای دیگر پرنده تکرار می‌کنیم.

35- نوک پرنده از روی نقطه خط به زیر تا می‌شود. دم پرنده از روی نقطه خط‌ها به زیر و از روی خط‌چین‌ها به رو تا می‌شود. پای پرنده از روی نقطه خط به زیر و از روی خط‌چین به رو تا می‌‌شود.

36- گردن پرنده را در جهت فلش حرکت می‌دهیم تا کمی حالت بگیرد. دم پرنده را هم در جهت فلش‌ها باز می‌‌کنیم.

3‌7- اریگامی بوقلمون کامل شده است.

 

CAPTCHA Image