دوره و شماره: دوره 23، شماره 274، دی 1391 
صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


زمستان دل

الله داود لطف


کاخ بلند

سید ناصر هاشمی


نثر ادبی

سید سعید هاشمی


تعبیر خواب

آبادی انسیه نوش


برف

غلامرضا مرادی


دیدار

محمد عزیزی


در زمستان

فریبرز «آشنا» لرستانی


جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


چراغ

. م اشتهاردی


معرفی کتاب

سید ناصر هاشمی