دوره و شماره: دوره 1391، شماره 275، بهمن 1391 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


7. عطر گل انقلاب!

سیدمحمد مهاجرانی


9. آزادی

رفیع افتخار


14. راهنمای تب

سید حسن حسینی


16. در بوستان قرآن

مجید ملامحمدی


18. معارف

حورا احتشامی


19. باغ عاشق

طیبه شامانی


20. هر روز

اکرم کشایی


21. غم قلابی

شاهین رهنما


22. خیال

مریم زندی


23. اتاق مشاور

مهدیس حسینی


27. جاده‌ی بهشت

مجید ملامحمدی


29. جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


42. آسمانه / نثر ادبی

مریم قلعه‌قوند