دوره و شماره: دوره 1391، شماره 273، آذر 1391 
1. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


4. پیش و پس کربلا

سید سعید هاشمی


7. کویر

مهدی مرادی


9. پنجره

فریبرز «آشنا» لرستانی


12. کاخ بلند

سید سعید هاشمی


14. داستانک

طاهره ایبد


19. داستان دوستان

سید احمد مدقق


20. عباسعلی

محسنی عباس قدیر


22. در بوستان قرآن

مجید ملامحمدی


23. تغییر صدا

سید حسن حسینی


24. سفر و خطر

عدالت عابدینی


28. داستان یک بنا

سید علی اکبر رضوی


29. جدول عاشورایی

بیدگلی حسین کریمشاهی


30. جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


32. توی اتوبوس

فاطمه ظهیری


34. چراغ

مجید ملامحمدی


36. معرفی کتاب

سید ناصر هاشمی