دوره و شماره: دوره 23، شماره 276، اسفند 1391 
صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


سه گانی‌ها

زاده الهه تاجیک


چوپان

طاهره اکرمی


گُل‌پا

سید احمد مدقق


چراغ

. م اشتهاردی


جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


آسمانه/بی‌خبری

نژاد مائده محتشمی