نویسنده

سودوکو

اعداد 1 تا 9 را به گونه‌ای در این جدول قرار دهید که در هیچ سطر یا ستون و یا جدول 9 خانه‌ای عدد تکراری نباشد.

مارپیچ

از سمت A وارد مارپیچ شده و از سمت B خارج شوید.

اشیای پنهان

اشیای گم‌شده‌ی زیر را در شکل پیدا کنید.﷼

CAPTCHA Image