دوره و شماره: دوره 1393، شماره 289، فروردین 1393 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


3. سر مقاله

سید سعید هاشمی


7. حساب وکتاب(1)

علی باباجانی


10. سرگرمی

خراسانی منصوره عرب


15. جدول فارسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


18. شعر/ رباعی‌ها

طلب بابک نیک‌


19. شعر

بیوک ملکی؛ جعفر ابراهیمی؛ علی باباجانی