دوره و شماره: دوره 1393، شماره 295، مهر 1393 
11. حساب و کتاب

علی باباجانی


13. جاده‌ی بهشت

مجید ملامحمدی


20. جدول فارسی

ابراهیم زارعی


21. جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


24. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی