دوره و شماره: دوره 1393، شماره 296، آبان 1393 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


7. خود خودش بود

علی باباجانی


10. شعر/ جام جهانی

پور قیصر امین


15. مکن ای صبح طلوع

زاده رامین باباگل


21. جدول فارسی

ابراهیم زارعی