صفحه‌ی خدا


گفتی «بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را»

اما نخوانده اجابت‌مان کردی.

 

CAPTCHA Image