سرگرمی


یک اقیانوس مربعی داریم که 1 کشتی بزرگ سبز، 2 کشتی متوسط زرد و 3 کشتی کوچک آبی در آن پنهان شده‌اند. طبق قوانین ناویاب این 9 کشتی را پیدا کنید. برای راهنمایی تکه‌هایی از این کشتی‌ها آمده است؛ البته مشخص نیست این تکه‌ها برای کشتی بزرگ است یا برای کشتی متوسط.

قوانین ناویاب:

1-رقم‌های بیرونی اقیانوس، می‌گویند چند خانه از آن سطر یا ستون، با کشتی پر شده است.

رقم 3 می‌گوید: 3 خانه از این 6 خانه با کشتی پر هستند و 3 خانه‌ی دیگر باید خالی بمانند (یعنی آب باشند . )

2-هیچ‌کدام از کشتی‌ها، کج (مورب) قایم نشده‌اند.

نادرست       درست       درست

3-کشتی‌ها با هم همسایه نیستند! حتی گوشه‌ی آن‌ها هم نزدیک هم نیست.

نادرست       نادرست

یک اقیانوس مربعی داریم که 3 کشتی بزرگ قرمز، 5 کشتی متوسط بنفش و 4 کشتی کوچک نارنجی در آن پنهان شده‌اند. طبق قوانین ناویاب این 12 کشتی را پیدا کنید. برای راهنمایی تکه‌هایی از این کشتی‌ها آمده است؛ البته مشخص نیست این تکه‌ها برای کشتی بزرگ است یا برای کشتی متوسط.

قوانین ناویاب :

1-رقم‌های بیرونی اقیانوس، می‌گویند چند خانه از آن سطر یا ستون، با کشتی پُر شده است .

2-هیچ‌کدام از کشتی‌ها، کج(مورب) قایم نشده‌اند.

3-کشتی‌ها با هم همسایه نیستند! حتی گوشه‌ی آن‌ها هم نزدیک هم نیست .

شرح بازی نانوگرام یا هانجیه:

در این بازی برای هر سطر و ستون چند عدد نوشته شده است. مطابق عددهای داده‌شده خانه‌ها را پر کنید.

برای آشنایی بیش‌تر یک نمونه از بازی با پاسخش آمده است.

راهنمای حل سرگرمی فکری پل (Bridge)

قوانین

در این سرگرمی شما دایره‌هایی (جزیره‌هایی) دارید که در آن‌ها عددهایی وجود دارد. باید این جزیره‌ها را با خط (پل) به هم متصل کنید با رعایت قوانین زیر :

۱ -تعداد پل‌های متصل به هر جزیره با عدد درون جزیره برابر باشد .

توضیح: اگر در دایره عدد ۴ را داشتید نمی‌توانید کم‌تر یا بیش‌تر از ۴ پل متصل به این دایره داشته باشید .

2- تمام جزیره‌ها باید به هم راه داشته باشند .

توضیح: در نهایت باید بتوان از هر کدام از جزیره‌ها به جزیره‌ی دیگر از طریق دنبال کردن خطوط دست‌رسی داشت .

3- پل‌ها باید به صورت افقی یا عمودی و نه به صورت خط شیب‌دار باشند .

توضیح: جزیره‌ها را با پل به جزیره‌ی بالایی، سمت راست یا سمت چپ و یا پایین آن جزیره می‌توانید وصل کنید و پل شیب‌دار نمی‌توانیم داشته باشیم .

4- هر دو جزیره بیش از ۲ پل متصل به هم نمی‌توانند داشته باشند .

توضیح: اگر جزیره‌ای با عدد ۵ و جزیره‌ای با عدد ۴ در کنار هم داشتیم نمی‌توانیم بیش از دو خط بین این دو جزیره بکشیم و باقی خط‌ها تا رسیدن به عدد ۴ یا ۵ را باید با باقی جزیره‌های همسایه‌ی آن جزیره تکمیل کنیم.

 

CAPTCHA Image