دوره و شماره: دوره 1393، شماره 294، شهریور 1393 
18. جبران خلیل جبران

موحد زهراسادات موسوی


19. جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


21. علمی/ تمساح

خراسانی منصوره عرب


26. گزیده/ عکس

لعیا اعتمادی