دوره و شماره: دوره 1393، شماره 290، اردیبهشت 1393 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


10. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی


17. علمی/ انرژی هسته‌ای

خراسانی منصوره عرب


19. خاطرات یک معلم

بیدگلی حسین کریمشاهی


24. جدول انگلیسی – فارسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


26. اتاق مشاور

مهدیس حسینی


30. حساب و کتاب

علی باباجانی