دوره و شماره: دوره 1393، شماره 292، تیر 1393 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


15. محمد معین

مصطفی بیان


16. جاده‌ی بهشت

مجید ملامحمدی


18. چراغ

علی اکبر حائری


20. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی


21. جدول

ابراهیم زارعی