دوره و شماره: دوره 1393، شماره 293، مرداد 1393 
2. صفحه‌ی خدا

سید ناصر هاشمی


21. جدول انگلیسی

بیدگلی حسین کریمشاهی


23. کارخونه‌ی یخ

سید ناصر هاشمی


33. نثر ادبی/ حصاربندی قلب

محبوبه سادات حسینی