نویسنده

وسایل مورد نیاز:

قوطی فیلم عکاسی- عدسی مقعر- عدسی محدب- شمع و جاشمعی- کبریت- تکه مقوا.

1- شمع را روشن می‌کنیم. قوطی فیلم را پایه‌ی عدسی محدب قرار می‌دهیم و تکه‌ی مقوا را پشت عدسی می‌گذاریم. عدسی را بین شمع و مقوا قرار می‌دهیم (با فاصله‌ی مناسب). سپس خواهیم دید که تصویر شعله‌ی شمع روی مقوا برعکس می‌شود (انعکاس وارونه).

2- شمع را روشن می‌کنیم و در مقابل عدسی مقعر قرار می‌دهیم. شعله‌ی شمع را از عدسی چطور می‌بینید؟

3- در سمت چپ تصویر، اندازه‌ی واقعی شمع را می‌بینیم. در سمت راست تصویر، کوچک‌شده‌ی شمع را از عدسی مقعر می‌بینیم. عدسی مقعر، تصویر شمع را کوچک‌تر نشان می‌دهد.

4- اگر عدسی را پشت شمع در فاصله‌ی مناسب قرار دهید، تصویر شمع را روی عدسی در اندازه‌ی واقعی آن می‌بینید.

5- تصویر شمع روی عدسی مقعر، در اندازه‌ی واقعی!

CAPTCHA Image