نثر ادبی/ انتظار

نویسنده


انتظار چه سخت است اگر طولانی شود، و چه تلخ است هنگامی که نمی‌دانی چه زمانی به پایان می‌رسد، و چه بیهوده است وقتی که فکر کنی عمرت به پایان خواهد رسید و آن‌چه را که در انتظارش بودی به چشم خود نبینی.

اما فقط یک انتظار شیرین است؛ اگرچه طولانی شود، اگرچه شاید در پس این انتظار امید دیداری نباشد، انتظار آمدن تو ای محبوب دل‌ها! انتظار ظهورت ای مهدی موعود! ای حاضر غایب که چشم‌ها در انتظار تو می‌گویند و قلب‌ها برای رسیدنت لحظه‌شماری می‌کنند. بیا که پایان‌بخش انتظارمان باشی، بیا که رؤیای آمدنت در دل‌ها ریشه دوانده، بیا که امید ظهورت جان‌ها را صفا داده و روح‌های خسته از ظلم و جور را صیقل داده، بیا که ای عدلِ وعده داده‌ شده که منتظرت هستیم، منتظرت هستیم.

 

CAPTCHA Image