هر روز

نویسنده
هر روز صبح زود

بیدار می‌شود

یک سفره پهن می‌کند

اندازه‌ی زمین

باید مواظب همه باشد تمام روز

دلواپس تمامی فرزندهای خود

باشد تمام روز

.

.

.

احساس اطلسی

قلب درخت کاج

برگ درخت سرو...

خورشید مادر است
CAPTCHA Image