صفحه‌ی خدا
الهی! چون با توأم، از جمله‌ی تاجدارانم و تاج بر سر؛ و اگر بی‌توأم، از جمله‌ی خاکسا‌رانم و خاک بر سر.

مناجات‌نامه‌‌ی- خواجه‌عبدا... انصاری

خدایا! ای کارساز بنده‌نواز و بی‌نیازکننده‌ی مردمان تنها مانده‌ی ناتوان، اکنون به سبب خطاهایم تنها مانده‌ام و از این رو یاوری ندارم؛ پس مرا در پناه خود گیر و حاجتم را روا کن.

صحیفه‌ی سجادیه

خدایا! تو ما را صفایی بده

به ما بینوایان، نوایی بده

درِ گنج رحمت به ما برگشا

و زان، داد هر بینوایی بده

همه دردناکان درمانده‌ایم

حکیمی، به هر یک دوایی بده

سگ کوی رندان آزاده‌ایم

در آن کوچه ما را سرایی بده

کلیات عبید

چه خانه‌ی سرد و احمق و بی‌روحی است، طبیعت

که خدا از آن رفته باشد.

و چه قبرستانی عزادار و غم‌زده‌ای است زمین

که در آن معبد نباشد.

دکتر علی شریعتی
CAPTCHA Image