پنجره
پنجره را که گشودی

پرنده‌ات بر شانه‌ام نشست

با آوازش

شاعر شدم
CAPTCHA Image