دوره و شماره: دوره 28، آبان 96 - شماره پیاپی 332، آبان 1396، صفحه 1-52 

صفحه خدا

2. خدایا!

صفحه 2-2

خدایا!


سرمقاله

3. دو کشف

صفحه 4-5

دو کشف


داستان

9. قسمت

صفحه 16-17


طنز

11. سرخاراندن

صفحه 20-21

سرخاراندن


ایران را بگردیم

15. دوچرخه‌سواری تا گلستان

صفحه 28-29

دوچرخه‌سواری تا گلستان


گفت و گو

17. مُرشدِ بچه‌ها

صفحه 32-33

مُرشدِ بچه‌ها


داستان

18. شربت شاه‌توت

صفحه 34-35


داستان

27. تصویر /روشنی

صفحه 6-6