دوره و شماره: دوره 28، بهمن 96 - شماره پیاپی 335، بهمن 1396، صفحه 1-52 

صفحه خدا

صفحه خدا

صفحه 3-3

صفحه خدا


داستان

تور و باغ

صفحه 18-19

تور و باغ


کوتاه برای زندگی

شاه غیرقانونی!

صفحه 22-22

شاه غیرقانونی!


شغل های قدیمی

شهر فرنگی

صفحه 24-24

شهر فرنگی


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

درس عبرت

صفحه 25-25

درس عبرت


ایران را بگردیم

از قم تا گلستان

صفحه 30-31

از قم تا گلستان


در جهان چه خبر؟

داعش: لولوی جهانی

صفحه 36-37

داعش: لولوی جهانی


گفت و گو

انگلی نشوید!

صفحه 38-39

انگلی نشوید!