دوره و شماره: دوره 28، مهر 96 - شماره پیاپی 331، مهر 1396، صفحه 1-48 

صفحه خدا

1. خدایا!

صفحه 2-2

خدایا!


داستان

8. شبیه آب

صفحه 12-13

شبیه آب


داستان

11. فرشته؛ اما آدم

صفحه 18-19

فرشته؛ اما آدم


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

14. آخرین ذخیره /دوی سرعت

صفحه 25-25

آخرین ذخیره /دوی سرعت


داستان

22. گل‌هایی در باد

صفحه 38-41

گل‌هایی در باد


داستان

24. ساکنان دریا

صفحه 5-6

ساکنان دریا


سرمقاله

27. سبز

صفحه 2-2

سبز