دوره و شماره: دوره 28، مهر 96 - شماره پیاپی 331، مهر 1396، صفحه 1-48 

صفحه خدا

خدایا!

صفحه 2-2

خدایا!


داستان

شبیه آب

صفحه 12-13

شبیه آب


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

آخرین ذخیره /دوی سرعت

صفحه 25-25

آخرین ذخیره /دوی سرعت


سرمقاله

سبز

صفحه 2-2

سبز